JOURNAL PAPERS

2020
 1. Fei Qin†, Boqing Liu†, Linwei Zhu, Wei Fang, Jian Lei, Dejiao Hu, Yi Zhu, Yuerui Lu* and Xiangping Li*, “Phase-Modulated Broadband Supercritical Lens Approaching the Physical Thickness Limit”, Nature Communications, 2020. (accepted)
 2. Ahmed Raza Khan, Boqing Liu, Tieyu Lü, Linglong Zhang, Ankur Sharma, Yi Zhu, Wendi Ma, Yuerui Lu*, “Direct measurement of folding angle and strain vector in atomically thin WS2 using second harmonic generation”, ACS Nano, 2020.(accepted) arXiv:2002.03616
 3. Matthias Wurdack, Tinghe Yun, Eliezer Estrecho, Nitu Syed, Semonti Bhattacharyya, Maciej Pieczarka, Ali Zavabeti, Shao-Yu Chen, Benedikt Haas, Johannes Mueller, Qiaoliang Bao, Christian Schneider, Yuerui Lu, Michael S Fuhrer, Andrew G Truscott, Torben Daeneke, Elena A Ostrovskaya, "Two-dimensional Ga2O3 glass: a large scale passivation and protection material for monolayer WS2", Advanced Materials, 2020. (accepted) arXiv preprint arXiv:2007.06860
 4. Linglong Zhang, Yilin Tang, Ahmed Raza Khan, Md Mehedi Hasan, Ping Wang, Han Yan, Tanju Yildirim, Xueqian Sun, Bowen Wang, Yi Zhu, Guru Prakash Neupane, Yupeng Zhang*, Quan Li, Yuerui Lu*, “2D materials and heterostructures at extreme pressure”, Advanced Science, 2020. (accepted)
 5. Tanju Yildirim†, Linglong Zhang†, Guru Prakash Neupane, Song Song Chen, Jiawei Zhang, Genki Yoshikawa and Yuerui Lu*, “Towards future physics and applications via two-dimensional material NEMS resonators”, Nanoscale, 2020. (accepted)
 6. Ankur Sharma, Linglong Zhang, Jonathan O. Tollerud, Miheng Dong, Yi Zhu, Robert Halbich, Tobias Vogl, Kun Liang, Hieu T. Nguyen, Fan Wang, Shilpa Sanwlani, Stuart K. Earl, Daniel Macdonald, Ping Koy Lam, Jeff A. Davis and Yuerui Lu*, “Super-transport of Excitons in Atomically Thin Organic Semiconductors at the 2D Quantum Limit”, Nature Light: Science & Applications, 9, 116, 2020. [PDF]
 7. Yi Zhu†, Xueqian Sun†, Yilin Tang, Lan Fu and Yuerui Lu, “Two-dimensional materials for light emitting applications: Achievement, challenge and future perspectives”, Nano Research, doi.org/10.1007/s12274-020-3126-9, 2020 [PDF].
 8. Ziyang Lu, Guru Prakash Neupane, Guohua Jia, Haotao Zhao, Dongchen Qi, Yaping Du*, Yuerui Lu*, Zongyou Yin*, ""2D Materials Based on Main Group Element Compounds: Phases, Synthesis, Characterization, and Applications", Advanced Functional Materials, doi.org/10.1002/adfm.202001127, 2020. [PDF].
 9. Elena Blundo, Cinzia Di Giorgio, Giorgio Pettinari, Tanju Yildirim, Marco Felici, Yuerui Lu, Fabrizio Bobba, Antonio Polimeni*, “Engineered Creation of Periodic Giant, Nonuniform Strains in MoS2 Monolayers”, doi.org/10.1002/admi.202000621, 2020. [PDF]
 10. E Blundo, M Felici, T Yildirim, G Pettinari, D Tedeschi, A Miriametro, B Liu, W Ma, Y Lu, A Polimeni, "Variation of the fundamental band gap nature in curved two-dimensional WS2". arXiv preprint arXiv:1910.11847,  (2020).
 11. Cinzia Di Giorgio, Elena Blundo, Giorgio Pettinari, Marco Felici, Yuerui Lu, Anna Maria Cucolo, Antonio Polimeni and Fabrizio Bobba*, " Nanoscale Measurements of Elastic Properties and Hydrostatic Pressure in H2‐Bulged MoS2 Membranes", doi.org/10.1002/admi.202001024, 2020. [PDF]
 12. Mike Tebyetekerwa, Yanhua Cheng, Jian Zhang, Weili Li, Hongkun Li, Guru Prakash Neupane, Bowen Wang, Thien N. Truong, Chuanxiao Xiao, Mowafak M. Al-Jassim, Zongyou Yin, Yuerui Lu, Daniel Macdonald, Hieu T. Nguyen*, “Emission Control from Transition Metal Dichalcogenide Monolayers by Aggregation-Induced Molecular Rotors”, ACS Nano, 14, 6, 7444–7453, 2020. [PDF]
 13. A. R. Khan, B. Liu, L. Zhang, Y. Zhu, X. He, L. Zhang, T. Lü, Y. Lu*, “Extraordinary temperature dependent second harmonic generation in atomically thin layers of transition metal dichalcogenides”. Advanced Optical Materials, 2000441 (2020).[PDF]
 14. Weiliang Ma, Babar Shabbir, Qingdong Ou, Yemin Dong, Huanyang Chen, Peining Li, Xinliang Zhang, Yuerui Lu, and Qiaoliang Bao, “Anisotropic polaritons in van der Waals materials”. InfoMat, 10.1002/inf2.12119, 2020. [PDF]
 15. Guru Prakash Neupane, Tanju Yildirim, Kai Zhou, Bowen Wang, Linglong Zhang, Yunzhou Xue* and Yuerui Lu*, “A Prospective Future towards Bio/Medical Technology and Bioelectronics Based on 2D vdW Heterostructure”, Nano Research,13, 1–17 (2020). [PDF]
 16. Shu Gong, Lim Wei Yap, Yi Zhu, Bowen Zhu, Yan Wang, Yunzhi Ling, Yunmeng Zhao, Tiance An, Yuerui Lu, Wenlong Cheng*, “A Soft Resistive Acoustic Sensor Based on Suspended Standing Nanowire Membranes with Point Crack Design”. Advanced Functional Materials, 1910717 10.1002/adfm.201910717, 2020. [PDF]
 17. Yushuang Zhang, Shaowei Wang, Shula Chen, Qinglin Zhang, Xiao Wang, Xiaoli Zhu, Xuehong Zhang, Xing Xu, Tiefeng Yang, Mai He, Xin Yang, Ziwei Li, Xu Chen, Mingfei Wu, Yuerui Lu, Renmin Ma, Wei Lu,* Anlian Pan*  Wavelength‐Tunable Mid‐Infrared Lasing from Black Phosphorus Nanosheets. Advanced Materials, 1808319 (2020). [PDF]
 18. Ahmed Raza Khan, Teng Lu, Wendi Ma, Yuerui Lu*, Yun Liu*, Tunable Optoelectronic Properties of WS2 by Local Strain Engineering and Folding. Advanced Electronic Materials, 1901381, 2020.[PDF]
 19. E Blundo, M Felici, T Yildirim, G Pettinari, D Tedeschi, A Miriametro, B Liu, W Ma, Y Lu, A Polimeni*, "Evidence of the direct-to-indirect band gap transition in strained two-dimensional WS2, MoS2, and WSe2". Physical Review Research 2, 012024 (2020). [PDF]
2019
 1. Guru Prakash Neupane, Wendi Ma, Tanju Yildirim, Yilin Tang, Linglong Zhang, Yuerui Lu*, 2D organic semiconductors, the future of green nanotechnology. Nano Materials Science 1, 246-259 (2019). [PDF]
 2. Davide Tedeschi, Elena Blundo, Marco Felici, Giorgio Pettinari, Boqing Liu, Tanju Yildrim, Elisa Petroni, Chris Zhang, Yi Zhu, Simona Sennato, Yuerui Lu*, Antonio Polimeni*, Controlled Micro/Nanodome Formation in Proton‐Irradiated Bulk Transition‐Metal Dichalcogenides. Advanced Materials 31, 1903795 (2019).[PDF]
 3. Ankur Sharma, Ahmed Khan, Yi Zhu, Robert Halbich, Wendi Ma, Yilin Tang, Bowen Wang, Yuerui Lu*, Quasi-line spectral emissions from highly crystalline one-dimensional organic nanowires. Nano Letters 19, 7877-7886 (2019). [PDF]
 4. Taimur Ahmed, Sruthi Kuriakose, Sherif Abbas, Michelle JS Spencer, Md Ataur Rahman, Muhammad Tahir, Yuerui Lu, Prashant Sonar, Vipul Bansal, Madhu Bhaskaran, Multifunctional optoelectronics via harnessing defects in layered black phosphorus. Advanced Functional Materials 29, 1901991 (2019). [PDF]
 5. Tobias Vogl, Ruvi Lecamwasam, Ben C Buchler, Yuerui Lu, Ping Koy Lam, Compact cavity-enhanced single-photon generation with hexagonal boron nitride. ACS Photonics 6, 1955-1962 (2019). [PDF]
 6. Jian Zhang, Bowen Wang, Mike Tebyetekerwa, Yi Zhu, Boqing Liu, Hieu T Nguyen, Shouqin Tian, Yupeng Zhang, Yuerui Lu*, Aluminium and zinc co-doped CuInS 2 QDs for enhanced trion modulation in monolayer WS 2 toward improved electrical properties. Journal of Materials Chemistry C 7, 15074-15081 (2019).[PDF]
 7. Tobias Vogl, Marcus W Doherty, Ben C Buchler, Yuerui Lu, Ping Koy Lam, Atomic localization of quantum emitters in multilayer hexagonal boron nitride. Nanoscale 11, 14362-14371 (2019). [PDF]
 8. Inseok Yang, Ziyuan Li, Jennifer Wong-Leung, Yi Zhu, Zhe Li, Nikita Gagrani, Li Li, Mark N. Lockrey, Hieu T. Nguyen, Yuerui Lu, Hark Hoe Tan, Chennupati Jagadish and Lan Fu*, “Multi-wavelength Single Nanowire InGaAs/InP Quantum Well Light Emitting Diodes”, Nano Letters,10.1021/acs.nanolett.9b00959, 2019. [Link] [PDF]
 9. Mike Tebyetekerwa, Jian Zhang, Kun Liang, The Duong, Guru Prakash Neupane, Linglong Zhang, Boqing Liu, Thien N Truong, Rabin Basnet, Xiaojing Qiao, Zongyou Yin, Yuerui Lu*, Daniel Macdonald*, Hieu T Nguyen*, “Quantifying Quasi‐Fermi Level Splitting and Mapping its Heterogeneity in Atomically Thin Transition Metal Dichalcogenides”, Advanced Materials, 1900522, 2019. [Link] [PDF]
 10. Bo Wen†, Yi Zhu†, Didit Yudistira, Andreas Boes, Linglong Zhang, Tanju Yildirim, Boqing Liu, Han Yan, Xueqian Sun, Yu Zhou, Yunzhou Xue, Yupeng Zhang, Lan Fu, Arnan Mitchell*, Han Zhang*, Yuerui Lu*, “Ferroelectric-Driven Exciton and Trion Modulation in Monolayer Molybdenum and Tungsten Diselenides”, ACS Nano, 13,5, 5335-5343, 2019. [Link] [PDF]
 11. Tobias Vogl, Kabilan Sripathy, Ankur Sharma, Prithvi Reddy, James Sullivan, Joshua R Machacek, Linglong Zhang, Fouad Karouta, Ben C Buchler, Marcus W Doherty, Yuerui Lu, Ping Koy Lam, “Radiation tolerance of two-dimensional material-based devices for space applications”, Nature Communications 10, 1202, 2019. [Link] [PDF]
 12. Xinghua Wang†, Tanju Yildirim†, Kae Jye Si†, Ankur Sharma, Yunzhou Xue, Qinghua Qin, Qiaoliang Bao, Wenlong Cheng*, Yuerui Lu*, "An Adaptive Soft Plasmonic Nanosheet Resonator", Laser & Photonics Reviews 1800302, 2019. [Link] [PDF]
 13. Linglong Zhang, Han Yan, Xueqian Sun, Miheng Dong, Tanju Yildirim, Bowen Wang, Bo Wen, Guru Prakash Neupane, Ankur Sharma, Yi Zhu, Jian Zhang, Kun Liang, Boqing Liu, Hieu T Nguyen, Daniel Macdonald, Yuerui Lu*, “Modulated interlayer charge transfer dynamics in a monolayer TMD/metal junction”, Nanoscale, 11.2: 418-425, 2019. [Link] [PDF]
2018
 1. Jiajie Pei, Jiong Yang, Tanju Yildirim, Han Zhang*, Yuerui Lu*, "Many-Body Complexes in 2D Semiconductors." Advanced Materials, e1706945, 2018. [Link] [PDF]
 2. Yi Zhu, Ziyuan Li, Linglong Zhang, Bowen Wang, Zhenqing Luo, Jianzheng Long, Jiong Yang, Lan Fu*, Yuerui Lu*, "High-Efficiency Monolayer Molybdenum Ditelluride Light-Emitting Diode and Photodetector", ACS Applied Materials & Interfaces, 10.50: 43291-43298, 2018. (Cover) [Link] [PDF]
 3. Sruthi Kuriakose, Taimur Ahmed, Patrick Taylor, Yi Zhu, Michelle JS Spencer, Sivacarendran Balendhran, Yuerui Lu, Vipul Bansal, Sharath Sriram, Madhu Bhaskaran, Sumeet Walia, "Generating strong room-temperature photoluminescence in black phosphorus using organic molecules", 2D Materials, 6.1, 015009, 2018. [Link] [PDF]
 4. Linglong Zhang†, Ankur Sharma†, Yi Zhu, Yuhan Zhang, Bowen Wang, Miheng Dong, Hieu T Nguyen, Zhu Wang, Bo Wen, Yujie Cao, Boqing Liu, Xueqian Sun, Jiong Yang, Ziyuan Li, Arara Kar, Yi Shi, Daniel Macdonald, Zongfu Yu, Xinran Wang*, Yuerui Lu*, "Efficient and Layer‐Dependent Exciton Pumping across Atomically Thin Organic–Inorganic Type‐I Heterostructures", Advanced Materials, 30.40: 1803986, 2018. [Link] [PDF]
 5. Loris Marini, LG Helt, Yuerui Lu, Benjamin J Eggleton, Stefano Palomba, "Constraints on downconversion in atomically thick films", Journal of the Optical Society of America B, 35.4: 672-679, 2018. [Link] [PDF]
 6. A. Sharma†, B. Wen†, B. Liu†, Y. W. Myint, H. Zhang*, and Y. Lu*, “Defect Engineering in Few-Layer Phosphorene”, Small, doi.org/10.1002/smll.201704556, 2018. [Link] [PDF]
 7. A. Sharma, L. Zhang, H. Yan, B. Liu, X. Sun, and Y. Lu*, “Highly-enhanced many-body interactions in anisotropic 2D semiconductors”, Accounts of Chemical Research, DOI: 10.1021/acs.accounts.7b00504, 2018. [Link] [PDF]
 8. T. Vogl, G. Campbell, B. Buchler, Y. Lu, P. Lam, “Fabrication and deterministic transfer of high quality quantum emitter in hexagonal boron nitride”, ACS Photonics, 5, 6, 2305-2312, doi: 10.1021/acsphotonics.8b00127, 2018. [Link] [PDF]
2017
 1. Y. Liu, B. N. Shivananju, Y. Wang, Y. Zhang, W. Yu, P. Li, W. Ma, H. Mu, S. Xiao, S. Lin, H. Zhang, Y. Lu, S. Li*, and Q. Bao*. “Highly Efficient and Air-Stable Infrared Photodetector Based on 2D Layered Graphene–Black Phosphorus Heterostructure”, ACS Applied Materials & Interfaces, 9 (41), pp 36137–36145, 2017. [Link] [PDF]
 2. T. Vogl, Y. Lu, and P. K. Lam. “Room temperature single photon source using fiber-integrated hexagonal boron nitride”, Journal of Physics D: Applied Physics, 50, 295101, 2017. [Link] [PDF]
 3. S. Peng, A. Lal, D. Luo, and Y. Lu*. “An optically-gated AuNP–DNA protonic transistor”, Nanoscale, 9, 6953-6958, 2017. [Link] [PDF]
 4. T. Y. Lü, H. Feng, Y. Zhang, Y. Lu, J.-C. Zheng. “Regulate the polarity of phosphorene’s mechanical properties by oxidation”, Computational Materials Science, 139, 341-346, 2017. [Link]
 5. H. Chen, V. Corboliou, A. S. Solntsev, D.-Y. Choi, M. A. Vincenti, D. D. Ceglia, C. D. Angelis, Y. Lu, and D. N. Neshev*. “Enhanced second harmonic generation from two-dimensional MoSe2 on a silicon waveguide”, Nature Light: Science & Applications, doi: 10.1038/lsa.2017.60, 2017. [Link] [PDF]
 6. J. Pei†, J. Yang†, X. Wang, F. Wang, S. Mokkapati, T. Lü, J.-C. Zheng, Q. Qin, D. Neshev, H. H. Tan, C. Jagadish, and Y. Lu*. “Room temperature excited state biexcitons in atomically thin MoSe2”, ACS Nano, 11(7), 7468–7475, 2017. [Link] [PDF]
 7. K. Cho, J. Yang, and Y. Lu*, “Phosphorene: an emerging 2D material”, Journal of Materials Research, 1-9. doi:10.1557/jmr.2017.71, 2017. [Link] [PDF]
 8. J. Yang, and Y. Lu*, “Optical properties of phosphorene”, Chinese Physical B, 26, 034201, 2017. [Link]
2016
 1. Zaiquan Xu, Yupeng Zhang, Ziyu Wang, Yuting Shen, Wenchao Huang, Xue Xia, Wenzhi Yu, Yunzhou Xue, Litao Sun, Changxi Zheng, Yuerui Lu, Lei Liao, and Qiaoliang Bao. “Atomically thin lateral pn junction photodetector with large effective detection area”, 2D Materials, 3 (4), 041001, 2016. [Link]
 2. Junpeng Lu, Jiong Yang, Alexandra Carvalho, Hongwei Liu*, Yuerui Lu*, and Chorng Haur Sow. “Light-matter interactions in phosphorene”, Accounts of Chemical Research, DOI: 10.1021/acs.accounts.6b00266, 2016. [Link] [PDF]
 3. Qiran Cai, Aijun Du, Guoping Gao, Srikanth Mateti, Bruce C. C. Cowie, Dong Qian, Shuang Zhang, Yuerui Lu, Lan Fu, Takashi Taniguchi, Shaoming Huang, Ying Chen*, Rodney S. Ruoff, and Lu Hua Li*. “Molecule-induced conformational change in boron nitride nanosheets with enhanced surface adsorption”, Advanced Functional Materials, DOI: 10.1002/adfm.201603160, 2016. [Link] [PDF]
 4. Jiajie Pei, Jiong Yang, and Yuerui Lu*. “Elastic and inelastic light-matter interactions in 2D materials”, Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 1-1, doi:10.1109/JSTQE.2016.2574599, 2016.[Link] [PDF]
 5. Jiong Yang, Zhu Wang, Zongfu Yu, and Yuerui Lu*, “Manipulating optical beam flow fronts in 2D materials”, SPIE Newsroom, DOI: 10.1117/2.1201604.006462, 2016. [Link] [PDF]
 6. Renjing Xu†, Jiong Yang†, Ye Win Myint, Jiajie Pei, Fan Wang, and Yuerui Lu*. “Exciton Brightening in Monolayer Phosphorene via Dimensionality Modification”, Advanced Materials, doi: 10.1002/adma.201505998, 2016. [arXiv] [Link] [PDF]
 7. Jiong Yang†, Zhu Wang†, Fan Wang, Renjing Xu, Jin Tao, Shuang Zhang, Qinghua Qin, Barry Luther-Davies, Chennupati Jagadish, Zongfu Yu*, Yuerui Lu*, “Atomically thin optical lenses and gratings”, Nature Light: Science & Applications, 5, e16046; doi:10.1038/lsa.2016.46, 2016. (Nature publishing group journal) [Link] [PDF]
  Press Coverage: More than 100 mainstream media and web media outlets have reported this story, including ANU News, ABC News, World News, Google News, The American Ceramic Society, Daily Times, Science Bar, China Daily, Physics News, MSN News, etc.[Link1] [Link2]; ABC News film [Youtube]; SCOPE film [Youtube].
 8. Yi Zhu, Jiong Yang, Shuang Zhang, Salman Mokhtar, Jiajie Pei, Xibin Wang, and Yuerui Lu*. “Strongly Enhanced Photoluminescence in Nanostructured Monolayer MoS2 by Chemical Vapor Deposition”, Nanotechnology, 27, 135706, 2016. [Link] [PDF]
 9. H. Chen, J. Yang, E. Rusak, R. Guo, M. Decker, I. Staude, J. Straube, C. Rockstuhl, J. Pei, Y. W. Myint, Y. Lu, Y. S. Kivshar, D. Neshev*. “Manipulation of photoluminescence of two-dimensional MoSe2 by gold nanoantennas”, Scientific Reports, doi:10.1038/srep22296, 2016. [Link] [PDF]
 10. J. Liu†, Y. Xue†, B. Weber, J. Song, Z. Wang, Z. Xu, Y. Wang, Y. Lu, C. Zheng, Y. Zhang*, and Q. Bao*. “Two-dimensional CH3NH3PbI3 Perovskite: Synthesis and Optoelectronic Application”, ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.5b07791, 2016. [Link] [PDF]
 11. Jiajie Pei†, Xin Gai†*, Jiong Yang, Xibin Wang, Zongfu Yu, Duk-Y. Choi, Barry L.-Davies, and Yuerui Lu*. “Producing Air-stable Monolayers of Phosphorene and their Defect Engineering”, Nature Communications, 7, 10450 doi:10.1038/ncomms10450, 2016. [Link] [PDF]
2015
 1. Renjing Xu†, Shuang Zhang†, Fan Wang, Jiong Yang, Zhu Wang, Jiajie Pei, Ye Win Myint, Bobin Xing, Zongfu Yu, Lan Fu, Qinghua Qin, Yuerui Lu*. “Extraordinarily bound quasi-one-dimensional trions in two-dimensional phosphorene atomic semiconductors”, ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.5b06193, 2015. [Link] [PDF]
 2. Jiajie Pei†, Jiong Yang†, Renjing Xu†, Yong-Hui Zeng, Ye Win Myint, Shuang Zhang, Jin-Cheng Zheng, Qinghua Qin, Xibin Wang, Wugui Jiang, and Yuerui Lu*, “Exciton and trion dynamics in bilayer MoS2”, Small, DOI: 10.1002/smll.201501949, 2015. [Link] [PDF]
 3. Renjing Xu, Jiong Yang, Yi Zhu, Han Yan, Jiajie Pei, Ye Win Myint, Shuang Zhang, and Yuerui Lu*, “Layer-dependent surface potential of phosphorene and anisotropic/layer-dependent charge transfer in phosphorene-gold hybrid system”, Nanoscale, DOI10.1039/C5NR04366B, 2015. (Back Cover) [Link] [PDF]
 4. Jiong Yang, Tieyu Lü, Ye Win Myint, Jiajie Pei, Daniel Macdonald, Jin-Cheng Zheng, and Yuerui Lu*, “Robust Excitons and Trions in Monolayer MoTe2”, ACS Nano, 9 (6), 6603–6609, 2015. [Link] [PDF]
 5. Ankur Sharma†, Utkarshaa. Varshney†, and Yuerui Lu*, “Electronic Applications of Graphene Mechanical Resonators”, IET Circuits, Devices & Systems, 2015. (in press)
 6. Jiong Yang†, Renjing Xu†, Jiajie Pei†, Ye Win Myint, Fan Wang, Zhu Wang, Shuang Zhang, Zongfu Yu, and Yuerui Lu*, “Tuning of exciton and trion emissions from monolayer phosphorene semiconductors by optical injection” Nature Light: Science & Applications, 4, e312, 2015. (Nature publishing group journal) [Link] [PDF] Press Coverage: Nature publishing group Media, ANU media, ABC News, Xinhua News, SBS Mandarin Radio, IFLScience, PhysOrg, Global Times, etc. [Link] Youtube: [Link]
2014
 1. Shuang Zhang†, Jiong Yang†, Renjing Xu, Fan Wang, Weifeng Li, Muhammad Ghufran, Yong-Wei Zhang, Zongfu Yu, Gang Zhang, Qinghua Qin, and Yuerui Lu*, “Extraordinary Photoluminescence and Strong Temperature/Angle-Dependent Raman Responses in Few-Layer Phosphorene”, ACS Nano 8, 9590-9596, (2014). [Link] [PDF]
 2. Kae Jye Si, Debabrata Sikdar, Yi Chen, Zaiquan Xu, Yue Tang, Wei Xiong, Pengzhen Guo, Shuang Zhang, Yuerui Lu, Qiaoliang Bao, Weiren Zhu, Malin Premaratne, and Wenlong Cheng*, “Giant Plasmene Nanosheets, Nanoribbons, and Origami”, ACS Nano, 8, 11086-11093 (2014). [Link] [PDF]
Before 2014
 1. Y. Lu, and A. Lal "Applications of nanowire enabled micro opto-thermal actuation", Electrochemical Society Transactions, 45 (6), 107-116, 2012.
 2. Y. Lu, S. Peng, D. Luo, and A. Lal "Low-concentration mechanical biosensor based on a photonic crystal nanowire array", Nature Communications, 2 (578), 1-6, 2011. [PDF]
 3. Y. Lu, and A. Lal "High-efficiency ordered silicon nano-conical-frustum array solar cells by self-powered parallel electron lithography", Nano Letters, 10 (11), 4651-4656, 2010. [PDF]
 4. Y. Lu, and A. Lal "Radioisotope-powered ion gauge with super high stability, long life and large sensitivity range from ultra-high vacuum to high pressure" Journal of Vacuum Science & Technology B, 28, L52, 2010.
 5. Y. Lu, and A. Lal "Vacuum-free self-powered parallel electron lithography with sub-35 nm resolution", Nano Letters, 10 (6), 2197-2201, 2010. [PDF]
 6. Y. Lu, N. Yoshimizu, and A. Lal "Self-powered near field electron lithography", Journal of Vacuum Science & Technology B, 27(6), 2537-2541, 2009.
 7. Y. Lu, S. Bangsaruntip, X. Wang, L. Zhang, Y. Nishi, and H. Dai "DNA functionalization of carbon nanotubes for ultrathin atomic layer deposition of high-k dielectrics for nanotube transistors with 60 mV/decade switching" Journal of the American Chemical Society, 128, 3518-3519, 2006.
 8. X. Sun, S. Zaric, D. Daranciang, K. Welsher, Y. Lu, X. Li, and H. Dai "Optical properties of ultrashort semiconducting single-walled carbon nanotube capsules down to sub-10 nm" Journal of the American Chemical Society, 130, 6551-6555, 2008.
 9. X. Wang, L. Zhang, Y. Lu, H. Dai, Y. K. Kato, and E. Pop "Electrically driven light emission from hot single-walled carbon nanotubes at various temperatures and ambient pressures" Applied Physics Letters, 91, 261102, 2007.
 10. G. Zhang, P. Qi, X. Wang, Y. Lu, X. Li, R. Tu, S. Bangsaruntip, D. Mann, L. Zhang, and H. Dai "Selective etching of metallic carbon nanotubes by gas-phase reaction", Science, 314, 974-977, 2006.
 11. H. Dai, A. Javey, E. Pop, D. Mann, and Y. Lu "Electrical transport properties and field-effect transistors of carbon nanotubes", NANO: Brief Reports and Reviews, 1(1), 1-4, 2006.
 12. G. Zhang, P. Qi, X. Wang, Y. Lu, D. Mann, X. Li, and H. Dai "Hydrogenation and hydrocarbonation and etching of single-walled carbon nanotubes", Journal of the American Chemical Society, 128, 6026-6027, 2006.
 13. Y. Xiong, Y. Lu, X. Luo, Y. Zhang, P. Li, L. Huang, and X. Chen "Magnetoresistance and field-induced spin-state transition of Pr and Nd substituted La0.5Sr0.5CoO3", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 299 (1), 188-194, 2006. ​
​BOOK CHAPTER
 • Y. Lu, and A. Lal "Applications of ordered Si nanowire array to solar energy harvesting and NEMS", Silicon-based Nano-materials, Springer Series, chapter 4, DOI 10.1007/978-1-4614-8169-0_4, 2013.

© 2014 Copyright NEMS Laboratory. All rights reserved.